Briefs

ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການຫຼຸດຜ່ອນການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ.ລາວ: ຄວາມຄືບໜ້າ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນຂະແໜງການປ່າໄມ

ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການຫຼຸດຜ່ອນການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ.ລາວ: ຄວາມຄືບໜ້າ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນຂະແໜງການປ່າໄມ

Publication Year : 2020

ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປເອີ້ນວ່າ “ສປປ.ລາວ”) ໄດ້ສົ່ງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນເດືອນກັນຍາ 2015, ເປັນປະເທດອຳທິດໃນ ພາກພື້ນອາຊີ. ຊຶ່ງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນເປັນ ການພັດທະນາມາຈາກບັນດານະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາ

Authors: Vongvisouk, T.; Thongmanivong, S.; Komany, S.; Inthaboualy, I.; Pham, T.T.; Moeliono, M.; Bong, I.W.; Phompila, C.

Top