Briefs

D ch v  và ngu i mua d ch v  môi tru ng r ng ng p m n ti m nang t i Vi t Nam – k t qu  t  nghiên c u t i H i Phòng

D ch v và ngu i mua d ch v môi tru ng r ng ng p m n ti m nang t i Vi t Nam – k t qu t nghiên c u t i H i Phòng

Publication Year : 2020

D ch v và ngu i mua d ch v môi tru ng r ng ng p m n ti m nang t i Vi t Nam – k t qu t nghiên c u t i H i Phòng

Publication Year : 2020

Thông di p chính Co ch chi tr d ch v môi tru ng r ng (PFES) d i v

Authors: Pham, T.T.; Hoàng, T.L.; Ðào Thi, L.C.; Ha, C.N.; Hoàng, M.H.; Hoàng, T.U.; Hoàng Th , T.T.; Nông Nguyen, K.N.; Nguyen, D.T.; Truong, V.V.; Nguyen, T.N.

Top