United States Agency for International Development (USAID)

Papers


Phân bổ tiền chi trả từ Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) ở Việt Nam: Bằng chứng từ các nghiên cứu để có thông tin giúp biên soạn các hướng dẫn chi trả

Phân bổ tiền chi trả từ Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) ở Việt Nam: Bằng chứng từ các nghiên cứu để có thông tin giúp biên soạn các hướng dẫn chi trả

Publication Year : 2016

Phân bổ tiền chi trả từ Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) ở Việt Nam: Bằng chứng từ các nghiên cứu để có thông tin giúp biên soạn các hướng dẫn chi trả

Publication Year : 2016

Mục tiêu của tài liệu này là để hỗ trợ việc thiết kế và thực hiện cơ chế phân bổ tiền chi t...

Authors: Pham, T.T.;Wong, G.Y.;Le, N.D.;Brockhaus, M.

Top