Books

Phương pháp nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến chính sách, sinh kế và các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

Phương pháp nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến chính sách, sinh kế và các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

Publication Year : 2022

Phương pháp nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến chính sách, sinh kế và các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

Publication Year : 2022

Authors: Pham, T.T.; Tăng Thị, K.H.; Nguyễn Thị, K.N.; Đặng, H.P.; Dương, N.P.; Lê, T.T.T.

Top